I Ty możesz zostać społecznym opiekunem zabytków

Status społecznego opiekuna zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przysługuje osobie, która podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie. Społeczny opiekun zabytków posiada również wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i zajmuje się jej upowszechnianiem. Wspólnie ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl rozpoczynamy akcję promującą funkcję społecznego opiekuna zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wchodzących w skład zespołu fortyfikacji Twierdzy Przemyśl.

 

Kim jest społeczny opiekun zabytków:

Status społecznego opiekuna zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przysługuje osobie, która podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie. Społeczny opiekun zabytków posiada również wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i zajmuje się jej upowszechnianiem.

 

Kto może zostać społecznym opiekunem zabytków:

 

Społecznym opiekunem zabytków może zostać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Zadania społecznego opiekuna zabytków może wykonywać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 

Jak można zostać  społecznym opiekunem zabytków:

 

Osoba starająca się o zostanie społecznym opiekunem zabytków powinna złożyć wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Przemyślu zawierający informację o podejmowanych dotąd działaniach na rzecz ochrony zabytków, opieki nad zabytkami i popularyzowaniu wiedzy na ich temat oraz następujące dokumenty:

- świadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych;

- aktualne (z ostatnich trzech miesięcy) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego;

- program działania na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jako społeczny opiekun zabytków.

Po pozytywnej weryfikacji kandydata, Wojewódzki Konserwator Zabytków wnioskuje do Starosty o ustanowienie Społecznego Opiekuna Zabytków.

Następnie Starosta Przemyski wydaje:

osobie fizycznej – legitymację społecznego opiekuna zabytków, która zawiera jego zdjęcie, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, datę wydania legitymacji oraz podpis osoby upoważnionej do wydania legitymacji,

osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zaświadczenie, które zawiera informacje o nadaniu uprawnień, nazwę i miejsce siedziby tej osoby lub jednostki, datę wydania zaświadczenia oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

 

Jakie są uprawnienia społecznego opiekuna zabytków

 

Do obowiązków społecznego opiekuna zabytków należy informowanie służb konserwatorskich o stanie powierzonego obiektu. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji, społeczny opiekun zabytków może zwrócić się z prośbą o pomoc do instytucji takich jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, organu urbanistyki i nadzoru budowlanego itp. Opiekun zabytków może być inicjatorem wielu ciekawych działań, np.: może złożyć wniosek  o uznanie wybranego obiektu za zabytkowy (wpisanie go na listę obiektów zabytkowych), może starać się o podjęcie działań zmierzających do odbudowy lub renowacji zabytku. Powinien propagować wartości obiektów zabytkowych.

Może on podejmować inicjatywy zmierzające do bezpośredniego ratowania obiektu zabytkowego, może zasięgać informacji o danym obiekcie w urzędach administracji państwowej i samorządowej. Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Czego nie wolno społecznemu opiekunowi zabytków:

Społecznemu opiekunowi zabytków przede wszystkim nie wolno, bez stosownego upoważnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydawać żadnych zakazów ani nakazów. Nie może również podejmować żadnych interwencji fizycznych bądź prób wtargnięcia do pomieszczeń.

 

 

Odznaka "Za opiekę nad zabytkami"

 

Osobom zasłużonym w sprawowaniu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przyznaje się odznakę "Za opiekę nad zabytkami".Odznakę "Za opiekę nad zabytkami" przyznaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

Społeczni opiekunowie w Twierdzy Przemyśl:

1. Piotr Kosiorowski - Prochownia nr 12, ul. Sobińskiego

 2.Krystian Rachwał - Szaniec N XVIIb „Dynamit”,ul. Swobodna

 3. Zbigniew Podolak - Szaniec N XVIIa „Browar”, ul. Bielskiego

 4. Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka - Brama Sanocka Dolna, ul. Sanocka

 5. Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinskyego - Fort XXI Bakończyce, ul. Bakończycka

 

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji społecznego opiekuna zabytków prosimy o składanie kandydatur bezpośrednio do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu.