OGŁOSZENIE I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

OGŁOSZENIE I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytów w Przemyślu, na podstawie Regulaminu przyznawania środków finansowych na wykonanie opracowań specjalistycznych (…) przyjętego Zarządzeniem Nr 12/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 rogłasza wykaz stanowisk archeologicznych, dla których zamierza zlecić badania archeologiczne ratownicze i zaprasza do składania ofert. 

Wykaz stanowisk archeologicznych 

Sposób i termin składania ofert

Oferty na wykonanie badań ratowniczych należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z s. w Przemyślu osobiście lub listownie na adres Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z s. w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl, w wersji elektronicznej na e-mail wkzabytkow@wuozprzemysl.pl

lub w systemie epuap na adres /WUOZPrzemysl/SkrytkaESP lub /WUOZPrzemysl/skrytka  

lub faxem na numer 16. 678 61 78 w. 44.

W przypadku ofert wysyłanych listownie decyduje data stempla pocztowego. Termin składania ofert upływa w dniu 17 czerwca 2024 r. 

Oferty na wybrane z Wykazu stanowiska archeologiczne proszę składać na formularzu, który należy wypełnić odręcznie bądź na komputerze i podpisać własnoręcznie imieniem i nazwiskiem. Przy składaniu ofert w wersji elektronicznej ofertę załączoną do maila przesyła się w formie skanu wypełnionego formularza z widocznym podpisem odręcznym.

O wynikach oceny nadesłanych ofert powiadomimy listownie na wskazany w ofercie adres, po ocenie Komisji powołanej przez PWKZ w Przemyślu.

Formularz oferty na wykonanie badań archeologicznych 

Formularz oferty na wykonanie badań archeologicznych z przykładowym wypełnieniem 

Treść Zarządzenia nr 12/2024 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia zasad przyznawania środków finansowych na wykonanie opracowań specjalistycznych konserwatorskich: kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych, prac badawczych w zakresie ochrony i dokumentowania zabytków, opinii, ekspertyz, wydawnictw, wydatkowanych z budżetu będącego w dyspozycji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.