Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu jest udostępniana na wniosek zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

W przewidzianych prawem przypadkach Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków  może wezwać do uzupełnienia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków po otrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej może:

 • udostępnić informację publiczną,
 • odmówić jej udostępnienia,
 • umorzyć postępowanie w sprawie.  

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Do wyżej wymienionej decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Ponadto Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków może udzielić odpowiedzi z wyjaśnieniem, że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych,
 • nie jest w posiadaniu żądanej informacji,
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do żądanej informacji publicznej.

Składanie wniosków

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przekazać do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu ( email: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl lub jego delegatur w Tarnobrzegu, Rzeszowie i Krośnie,
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez e-PUAP ( /WUOZPrzemysl/skrytka  lub /WUOZPrzemysl/SkrytkaESP ),
 • przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu , ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl
 • złożyć osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub w jego delegaturach w w Tarnobrzegu, Rzeszowie i Krośnie .

 Opłaty

Zasadą jest bezpłatność udostępniania informacji publicznej (art. 7 ust. 2 ustawy), z zastrzeżeniem uregulowań art. 15 ustawy, który przewiduje możliwość wyznaczenia opłaty w przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów. Stosownie do powyższego, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom każdorazowo decydując czy zaistniały dodatkowe koszty. Wyznaczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej w każdym przypadku wymaga indywidualnego rozpatrzenia i konkretnego rozstrzygnięcia o kosztach udostępnienia informacji. W przypadku ustalenia dodatkowej opłaty urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji zgodnie z formą wskazaną we wniosku wyznaczane są jednostkowo, odnoszą się do określonego żądania i obejmują realne, rzeczywiste, faktycznie poniesione koszty. Szacowanie kosztów opiera się na danych każdorazowo pozyskiwanych z komórki właściwej do spraw zakupów (wycena ustalana jest na podstawie faktur za dokonane zakupy).

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na którą przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku bezczynności organu, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP.

W świetle art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu przy ul. Jagiellońskiej 29, 37-700 Przemyśl, tel. 61 852 80 03, mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl 
 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Przemyślu pod adresem: ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl, tel: 16 678 59 44, 16 678 61 78, 16 640 33 03
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, oraz RODO przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Przemyślu i wynika z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.