Terminy załatwiania spraw i aspekty proceduralne

Wszczęcie postępowania administracyjnego następuje w dniu złożenia przez wnioskodawcę w Kancelarii Urzędu kompletnego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

W przypadku braków formalnych wniosku zgodnie z art. 64 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2096 t.j. ze zm.) tut. Urząd wezwie wnoszącego podanie do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
Również w przypadku, gdy wniosek/dokumentacja nie spełnia określonych wymagań, Urząd ma prawo wezwać wnioskodawcę do dokonania stosownej korekty.

Terminy załatwiania spraw:

Zgodnie z  art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2096 t.j. ze zm.) 

  • sprawy nieskomplikowane, niewymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są bez zbędnej zwłoki,
  • sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego rozpatrywane są nie później niż w ciągu miesiąca,
  • sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, 
  • w postępowaniu odwoławczym sprawy załatwiane są w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.