Udostępnienie materiałów archiwalnych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu wraz z Delegaturami w Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu prowadzi archiwum, zawierające zasoby dokumentacyjne dotyczące obiektów i zespołów zabytkowych w zakresie zgodnym z terenem swojego działania, służące celom służbowym. Archiwum zakładowe udostępnia swoje zbiory w ograniczonym zakresie, do celów naukowych i projektowych - na zasadach określonych w "Regulaminie udostępniania i korzystania z zasobów dokumentacyjnych WUOZ w Przemyślu" Nie są udostępniane dokumentacje zawierające dane osobowe aktualnych właścicieli zabytków.

Osoby zainteresowane korzystaniem ze zbiorów winne złożyć w tym celu wniosek do PWKZ w Przemyślu lub kierownika właściwej delegatury, zawierający wskazanie celu korzystania. W przypadku wykorzystania materiałów archiwalnych do prac naukowych, niezbędne jest stosowne imienne zaświadczenie wydane przez uczelnię. Należy się legitymować dowodem tożsamości.

Z czego można korzystać

Archiwum WUOZ udostępnia dokumentację dotyczącą zabytków nieruchomych, ruchomych, archeologicznych taką jak: wytyczne konserwatorskie, studia historyczno – urbanistyczne, historyczno – architektoniczne, dokumentacja techniczna zabytków, w tym projekty architektoniczne, budowlane i inne opracowania techniczne, sprawozdania z prac konserwatorskich, karty ewidencyjne (AZP, zabytków architektury i budownictwa, zabytków ruchomych, cmentarzy), ewidencje parków i cmentarzy.

Kiedy można korzystać i gdzie

Osobom z zewnątrz zasoby dokumentacyjne udostępnia się wyłącznie w wyznaczonym pomieszczeniu lokalu archiwum zakładowego w siedzibie WUOZ w Przemyślu pokój nr 8 w każdy czwartek będący dniem roboczym w godzinach 8.00 – 14.00 oraz w wyznaczonych pomieszczeniach w siedzibach Delegatur w Rzeszowie, Krośnie, i Tarnobrzegu.

Kto może korzystać

Ubiegający się o udostępnianie dokumentacji winien przedstawić cel i przewidywany sposób wykorzystania dokumentacji w następujący sposób:

  1. korzystanie w celach naukowych i badawczych wymaga przedstawienia poświadczenia z uczelni lub innej placówki naukowej
  2. korzystanie w celach innych niż naukowe może nastąpić jeżeli o udostępnienie zasobów występuje:
  • właściciel nieruchomości zabytkowej lub jej posiadacz po przedstawieniu aktualnego dokumentu stwierdzającego prawo własności lub dokumentu potwierdzającego tytuł władania nieruchomością,
  • pełnomocnik właściciela lub posiadacza w zakresie udzielonego pełnomocnictwo
  • po wykazaniu praw właścicielskich lub tytułu władania nieruchomością,
  • projektant oraz rzeczoznawca dokonujący wyceny lub oceny stanu technicznego nieruchomości po przedstawieniu zgody właściciela obiektu wskazującej na cel i potrzebę wykorzystania zbioru,
  • pracownik organów administracji państwowej oraz samorządowej posiadający zaświadczenie tegoż organu,
  • sporządzający plany zagospodarowania przestrzennego po przedstawieniu zaświadczenia z jednostki prowadzącej opracowanie,
  • pracownik środków masowego przekazu w zakresie określonym prawem prasowym.

 W przypadku wykorzystania danych zawartych w udostępnianych zasobach w innych opracowaniach, korzystający zobowiązany jest do wskazania w nich źródła oraz autora opracowania, z którego korzysta.