Zabytki archeologiczne

Zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem.

Wszystkie ruchome zabytki archeologiczne z terenu Polski, bez względu na sposób odkrycia są własnością Skarbu Państwa. Bez znaczenia jest miejsce (teren prywatny, państwowy) czy sposób (badania archeologiczne, przypadkowe znaleziska, poszukiwania) ich odkrycia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.)

Zabytki archeologiczne to będące w szczególności:

  • pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
  • cmentarzyskami,
  • kurhanami,
  • reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

Wykaz zabytków archeologicznych na terenie woj. podkarpackiego