Zabytki nieruchome

Do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, a także jego nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna  (art. 8, 9 pkt. 1, 2). 

Zabytki nieruchome to w szczególności:

  • krajobraz kulturowy,
  • układ urbanistyczny, ruralistyczny i zespoły budowlane,
  • dzieła budownictwa obronnego,
  • obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe,
  • cmentarze,
  • parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni
  • miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne.

Aktualne dane dotyczące zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków są dostępne pod adresem: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/

Zestawienie danych statystycznych z rejestru zabytków - zabytki nieruchome - Otwarte Dane - stan na 08.03.2023