Zabytki ruchome

Zabytki ruchome to obiekty będące w szczególności:

  • dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
  • kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
  • numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
  • wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i urządzeniami świadczącym o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
  • materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),
  • instrumentami muzycznymi,
  • wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
  • przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne, bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.

 Zestawienie danych statystycznych z rejestru zabytków - zabytki ruchome - Otwarte Dane  - stan na 02.01.2023