Pomniki Historii

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r.

Pomnik HistoriiTerminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.
 
Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano ponad 100 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać:

  • obiekty architektoniczne,
  • krajobrazy kulturowe,
  • układy urbanistyczne lub ruralistyczne,
  • zabytki techniki,
  • obiekty budownictwa obronnego,
  • parki i ogrody,
  • cmentarze,
  • miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

W województwie Podkarpackim ten prestiżowy tytuł przyznano 7 obiektom: